slide internet

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

slide เรื่อง อินเทอร์เน็ต

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อมูลและสารสนเทศ

2.2 คุณสมบัติของข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีความพยายามและตั้งใจดำเนินการ หรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้
ประโยชน์ องค์การจำเป็นต้องลงทุน ทั้งในด้านตัวข้อมูล เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับ เพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ และพยายามมองปัญหาแบบที่เป็น
จริง สามารถดำเนินการได้ ให้ประสิทธิผลคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้ไม่กล้าอ้างอิง
หรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นยำ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้าง ข้อมูล ที่ออก แบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศ ส่วนใหญ่ มา
จากข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้องซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบระบบจึงต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้

2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ตี ความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ มีการออกแบบระบบการเรียนค้น และรายงานตามผู้ใช้

3. ความสมบูรณความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย ในการดำเนินการจัดทำ
สารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม

4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากจึงจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการใช้รกัสหรือย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิว
เตอร์

5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์การ ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/main.html

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

การลิงค์ VDO จาก Youtube

กิจกรรมสำหรับวันนี้

ให้นักเรียนค้นหา VDO จาก http://www.youtube.com ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานที่ได้แล้วนำ Link มาใส่ใน Blog ของ wordpress.com (10 คะแนน)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การใช้งาน WordPress (ม.6/1)

WordPress ก็คือ CMS ตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างบล็อกโดยเฉพาะ  โดยระบบการจัดการที่ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน  จึงเป็นที่นิยมอยู่ในขนาดนี้  ซึ่ง wordpress นี้มีความสามารถในการทำ SEO ดีกว่า CMS ทั้งวิศวะทาง Google ก็ได้บอกว่าเป็น CMS ที่สามารถในการค้นหาพร้อมทั้งง่ายต่อการเก็บข้อมูลด้วย (อ้างอิง  http://www.comsimple.com)

คำชี้แจงกิจกรรมที่ 2

1.ให้นักเรียนเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของ wordpress  โดยศึกษาวิธีการสมัครจาก

http://hauybong.wordpress.com/2008/

2. ให้สมัครสมาชิกแล้วส่งชื่อสมาชิกของนักเรียนที่ได้สมัครไปที่ กลุ่มกิจกรรมใน facebook ชื่อที่ได้จาก wordpress เช่น https://waranuch.wordpress.com

3. ให้ส่งให้เสร็จสิ้นภายใน 2 คาบเรียน ครูจะเข้าไปตรวจสอบในกลุ่มกิจกรรม (10 คะแนน)

4. อ่านจบแล้วกรุณา comment เพื่อตรวจสอบการเข้ามาใน Blog

VDO การใช้ wordpress

Posted in social media | Tagged | 2 Comments

Facebook รูปแบบใหม่แห่งการสื่อสารบนโลก online (ม.6/1)

 facebook (เฟซบุ๊ก) เป็นเว็บไซต์แบบ Social Networking ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันและมีสมาชิกมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก ด้วยเครื่องมือและแอปพลิเคชั่นที่น่าใช้มากมายทำให้หลายคนหลงใหลในการใช้งาน หลายคนมีเพื่อนใหม่ หลายคนเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถม มัธยมหรือมหาวิทยาลัย บางคนก็ใช้ facebook เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สินค้า บางคนก็ใช้ใน ด้านการศึกษา สำหรับประเทศไทย กลุ่มผู้ใช้งานส่วนหนึ่งก็เป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ฉะนั้นจึงสนใจที่จะนำคุณสมบัติของ facebook มาเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของ   นักเรียน ศึกษาวิธีการใช้งาน facebook                           

 slide social media  

Posted in social media | Tagged | 1 Comment